Drie gouden tips om je leven weer betekenis te geven

en blijf op de hoogte van nieuws, nieuwe blogs en andere interessante informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. En alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Marjan ‘t Lam deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.


Artikel 2: Overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer is in deze Marjan ’t Lam, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruikt maakt van de aangeboden diensten van Marjan ’t Lam. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever via mail.


Artikel 3: Rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Marjan ’t Lam en haar klant verplicht Marjan ’t Lam zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van deskundigheid en zorgvuldigheid dei de klant kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Het tarief van Marjan ’t Lam bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website.

4.2 Betaling dient te geschieden door overmaking op het doorgegeven rekeningnummer van Marjan ’t Lam. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 7 dagen na factuurdatum.

4.3 Betalingen dienen vooraf verricht te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Artikel 5: Annulering of opzeggen opdrachtgever

5.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Marjan ’t Lam kan alleen schriftelijk, waaronder email, plaatsvinden.

5.2 Annulering is kosteloos en mogelijk tot 24 uur nadat Marjan ’t Lam de aanvraag voor een Luisterkindafstemming heeft bevestigd.

5.3 Annulering is kosteloos en mogelijk tot 24 uur voor de afspraak van een consult. Hierna wordt de consultprijs in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht tot betalen.


Artikel 6: Annulering of opzeggen opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om voor een Luisterkindafstemming en of coaching te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering/weigering, schriftelijk te bevestigen en betaalt, indien van toepassing, 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedrag voor deze afspraak terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Marjan ‘Lam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen.

7.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.2 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een Luisterkindafstemming of coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.3 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.


Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

10.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting

10.3 Via SoloPartners.nl is opdrachtnemer aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Deze is onafhankelijk en voldoet aan de WKKGZ