Drie gouden tips om je leven weer betekenis te geven

en blijf op de hoogte van nieuws, nieuwe blogs en andere interessante informatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden consulten en Luisterkindafstemming

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. En alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Marjan ‘t Lam deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.


Artikel 2: Overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer is in deze Marjan ’t Lam, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruikt maakt van de aangeboden diensten van Marjan ’t Lam. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever via mail.


Artikel 3: Rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Marjan ’t Lam en haar klant verplicht Marjan ’t Lam zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van deskundigheid en zorgvuldigheid die de klant kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Het tarief van Marjan ’t Lam bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website.

4.2 Betaling dient te geschieden door overmaking op het doorgegeven rekeningnummer van Marjan ’t Lam. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 7 dagen na factuurdatum.

4.3 Betalingen dienen vooraf verricht te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Artikel 5: Annulering of opzeggen opdrachtgever

5.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Marjan ’t Lam kan alleen schriftelijk, waaronder email, plaatsvinden.

5.2 Annulering is kosteloos en mogelijk tot 24 uur nadat Marjan ’t Lam de aanvraag voor een Luisterkindafstemming heeft bevestigd.

5.3 Annulering is kosteloos en mogelijk tot 24 uur voor de afspraak van een consult. Hierna wordt de consultprijs in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht tot betalen.


Artikel 6: Annulering of opzeggen opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om voor een Luisterkindafstemming en of coaching te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering/weigering, schriftelijk te bevestigen en betaalt, indien van toepassing, 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedrag voor deze afspraak terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Marjan ‘Lam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen.

7.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.2 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een Luisterkindafstemming of coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.3 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.


Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

10.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting

10.3 Via SoloPartners.nl is opdrachtnemer aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Deze is onafhankelijk en voldoet aan de WKKGZ

 

Algemene voorwaarden opleiding – cursus – workshop

 

Algemene Voorwaarden – opleiding – cursus – workshop – Marjan ‘t Lam

 

 1. De term ‘Marjan ‘t Lam’ of ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van deze website: https://www.marjantlam.com
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marjan ‘t Lam aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
 3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Marjan ‘t Lam. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Marjan ‘t Lam opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 5. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Marjan ‘t Lam verplicht dit bedrag te retourneren.
 6. Aanmeldingen voor door Marjan ‘t Lam aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Marjan ‘t Lam te zijn.
 7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Marjan ’t Lam het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Marjan ‘t Lam het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Marjan ‘t Lam verschuldigd.
 9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
 10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden twee weken voor aanvang van de opleidingsdag aan Marjan ‘t Lam te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL28KNAB 0256 4797 20 ten name van M. ’t Lam ), zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.
 11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Marjan ‘t Lam en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Marjan ‘t Lam schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 1. Indien Marjan ‘t Lam door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
 2. Wanneer Marjan ‘t Lam met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 3. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Marjan ‘t Lam het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 4. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Marjan ‘t Lam behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 5. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Marjan ‘t Lam is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 6. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Marjan ‘t Lam gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
 7. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Marjan ‘t Lam gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
 8. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.
 9. Marjan ‘t Lam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Marjan ‘t Lam kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 10. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.