Drie gouden tips om je leven weer betekenis te geven

en blijf op de hoogte van nieuws, nieuwe blogs en andere interessante informatie

Privacyverklaring

Marjan ’t Lam Marjan ’t Lam, gevestigd aan Kampsestraat 39a 5443NJ Haps, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.marjantlam.com
Kampsestraat 39a
5443 NJ Haps
+31623778631

Marjan ’t Lam is de Functionaris Gegevensbescherming van Marjan ’t Lam zij is te bereiken via mail@marjantlam.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Marjan ’t Lam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld voor correspondentie en telefonisch contact
 • Lijst met contactgegevens van de klant in een boekhoudprogramma
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Marjan ’t Lam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • seksuele leven
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@marjantlam.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marjan ’t Lam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de Luisterkindafstemming per post te kunnen versturen
 • Marjan ’t Lam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Marjan ’t Lam neemt [wel/niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marjan ’t Lam) tussen zit. Marjan ’t Lam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marjan ’t Lam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Marjan ’t Lam bewaart naam, adres, telefoonnummer en email gegevens gedurende 7 jaar in verband met de wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren Marjan ’t Lam heeft.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt door de cliënt in verband met een Luisterkindafstemming worden door Marjan ‘t Lam één jaar bewaard. Net zoals de Luisterkindafstemming zelf.


Delen van persoonsgegevens met derden

Marjan ’t Lam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marjan ’t Lam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjan ’t Lam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@marjantlam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marjan ’t Lam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marjan ’t Lam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL- certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@marjantlam.com


Nieuwsbrieven

Marjan ’t Lam biedt nieuwsbrieven via Mailchimp aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aan verwante zaken. Via de website kunt u zich aanmelden. Uw naam en e-mailadres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens geven wij door aan Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.


Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Wij gebruiken Google Analytics privacy vriendelijk. Dat betekent dat we:

Google Analytics cookies gebruiken:

 • Een bewerkingsovereenkomst met Google hebben afgesloten
 • De laatste drie cijfers van het IP-adres hebben geanonimiseerd
 • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet

Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier


Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media share buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijk Social Media Platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:


Links

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten marjantlam.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht op ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.